Historie

OPRICHTING

Op 3 oktober 1991 is opgericht de Stichting Realisatie Tennisbanen Westergeest.
Ook de Tennisvereniging Foestrum is op deze datum opgericht.

OPENING TENNISBANEN 10 juli 1993

Op zaterdag 10 juli 1993 verrichtte wethouder Hoite Spijkstra de officiële opening van de tennisbanen. Tegelijkertijd werd een schelpenpad in gebruik genomen. Nadat de wethouder het lint doorgeknipt had, gingen de aanwezigen via het nieuwe schelpenpad naar het parkeerterrein van het tenniscomplex.

Onder de vrolijke noten van de boerenkapel, ook uit Westergeest, kon men zich hier rond het tenniscomplex verzamelen. De voorzitter van de tennisclub, Wim Oosterhuis, heette hier een ieder van harte welkom. In zijn toespraak vond de voorzitter dat het wel even plaats had om alles nog eens de revue te laten passeren. In 1990 werd oor een aantal enthousiastelingen het plan om te komen tot het realiseren van tennisbanen nieuw leven ingeblazen.

Om het wiel niet twee keer uit te vinden werd een bezoek gebracht aan de tennisvereniging in Wartena. Dat was ook een nieuwe tennisvereniging in een klein dorp. Men kwam daar weg met een doos aan materiaal en dol enthousiast. Al snel werd daarna de Stichting Realisatie Tennisbanen Westergeest en de tennisclub Foestrum opgericht. Dhr. Beugelink, notaris te Kollum, was bij deze papierwinkel behulpzaam en was één van de eerste sponsors. Tijdens de officiële ondertekening van de akten kwam algemene belangen Westergeest met een zeer wezenlijke bijdrage, op een tennisracket aangezet. Hiermee konden de initiatiefnemers verder bouwen. Vervolgens werden er in de loop van de tijd drie akties gehouden, een lotenactie, een actie met w.c. papier en een actie met obligaties. Dit leverde voldoende geld op om richting gemeente te komen met een subsidie-aanvraag. De gemeente was ingenomen met het initiatief en aanvankelijk leek het er op, dat de club op een forse subsidie kon rekenen, echter de kerntakendiscussie gooide roet in het eten. Wat te doen, wel voldoende eigen middelen, maar geen subsidie. Daarop besloot men naar de Friesland Bank te gaan om te kijken of die bereid waren er geld in te steken. Men was daartoe genegen als de gemeente borg wou staan. Gelukkig leverde dat geen problemen op. Kort daarop kon Oost Friesland Bedrijven starten met de aanleg van de beide banen en die hebben ze volgens de voorzitter keurig afgeleverd. Maar met twee banen ben je er nog niet. Een parkeerplek moest er komen, water moest van ver komen en zitgelegenheid enz. Dit alles werd met vele vrijwilligers gerealiseerd en met giften van plaatselijke middenstand en ondernemers ondersteund. Wim Oosterhuis besloot met de wens uit te spreken dat er naast de 80 leden van nu er nog meer zouden volgen.

Daarop hield wethouder Spijkstra een toespraak , waarin hij ook de geschiedenis van dit tennisgebeuren in Westergeest even aan tipte. Tevens citeerde hij een brief van de vereniging om nog eens te onderstrepen hoe belangrijk ook de gemeente dat vond. Bijvoorbeeld het gegeven dat er een sportgelegenheid in Westergeest zou komen voor zowel oud en jong, vrouw en man. Maar bovenal prees Spijkstra de sterke gemeenschapszin in Westergeest. Bovendien wees hij erop dat er nog het een en ander moest gebeuren om gasten te kunnen ontvangen, kantine en kleedruimten ontbreken nog. Daarvoor waren er volgens Spijkstra bij landelijke organen subsidies te verkrijgen, waarbij de gemeente behulpzaam wilde zijn. Ook de voorzitster van dorpsbelangen Westergeest, maakte gewag van het feit, dat men in Westergeest een sterke gemeenschapszin heeft en veel met elkaar kan en wil realiseren. Tevens noemde en roemde zij de drammers van deze club Mient Wiersma, Sonja Bijlstra en Wim Oosterhuis. Maar ook de nieuwe bestuursleden van de tennisclub werden in het zonnetje gezet voor hun motivatie en vele werk welke ook zij hebben verricht. Zij overhandigde een enveloppe met inhoud aan het bestuur.
“Het zijn nou net dit soort verenigingen, die de sport levend houden”, aldus trainer Piet Sinnema uit Franeker.

Daarna bood in de persoon van Siep Schotanus, algemene belangen een prachtig naambord aan, welke door Hoite Spijkstra werd onthuld. De officiële opening verrichtte Spijkstra daarna met de twee jongste leden van de club, te weten Harm de Vries en Jelle Wiersma, de eerste ballen te slaan . De jongens hielden zich sterk tegenover de wethouder en als blijk van waardering kregen ze van hem elk drie ballen.

 

OPENING CLUBGEBOUW

(Uit: Kollumer Courant van 29 juni 1996)

Koffiedrinken in “deTrochsetter” van de tennisclub “Foestrum”

In eendrachtige samenwerking tussen wethouder H. Spijkstra van de gemeente Kollumerland c.a. en gedeputeerde Sikko Heldoorn werd zaterdagmorgen het naambordje met de naam “de Trochsetter”op het clubgebouw van de tennisclub Foestrum aangebracht. Het was tevens de officiële openingshandeling van het gebouwtje wat al enige tijd in gebruik is.

Met deze ingebruikneming is een grote wens van de nog jonge tennisvereniging in vervulling gegaan, naast een tweetal banen nu ook een eigen onderkomen waarin na afloop van de wedstrijden een verfrissing gebruikt en even nagepraat kan worden. Voorafgaande aan de opening gaf voorzitter Wim Oosterhuis van de tennisvereniging een overzicht van de geschiedenis.

“Westergeast set de saken earst yn ‘e weak”, aldus wethouder Spijkstra. “Voorzichtig informeren bij de gemeente wat de mogelijkheden zijn en vervolgens regelmatig op het onderwerp terugkomen. Daarbij gaat het niet altijd om het geld, ze weten vaak ook altijd heel goed dat er nog ergens een voorraadje stenen is, dat best kunnen gebruiken, de vrijwilligers verwerken die vervolgens ter plaatse wel verder.. Het hoeft dus niet altijd geld te zijn”, aldus de wethouder. Als openingscadeau had hij een fraaie beker meegenomen, waarvoor een passende bestemming gezocht zal worden,, zo werd door voorzitter Oosterhuis toegezegd.

Vrijwilligerswerk neemt een belangrijke plaats in bij de tennisclub, die momenteel ongeveer tachtig leden telt, afkomstig uit Westergeest en omliggende dorpen. Onder die tachtig leden een twintig tal jeugdleden en volgens de voorzitter is dat een verheugende ontwikkeling. Om naast het partijtje tennissen af en toe de handen uit de mouwen te steken voor ander werkzaamheden is dus geen probleem. Wat ook geen probleem is, is het onderhoud van de aan de banen en alles wat daar bij hoort. Johannes Schotanus blijkt een vrijwel onmisbare kracht te zijn wat die werkzaamheden betreft. Die inzet tot nu toe werd zaterdagmorgen beloond met het erelidmaatschap van de vereniging. Het betekent niet het einde van de werkzaamheden van Schotanus, hij beloofde ook in de toekomst “gewoan troch te gean”.

 

WAT ER AAN VOORAF GING…

(Uit Kollumer Courant van 20 november 1991)

Commissie geeft verdeeld advies
Tennispark Westergeest nog op losse schroeven

Het realiseren van een tennisaccomodatie voor de kersverse tennisclub “Foestrum” te Westergeest staat vooralsnog op losse schroeven. Er liggen inmiddels plannen gereed om twee banen en een bescheiden clubgebouw te creëren op het huidige schopveld achter de Woarven. Voor dat doel vraagt de club een eenmalige bijdrage van ƒ 35.000,– en een lening van ƒ 40.000,–. Een en ander werd gisteravond besproken in de commissie Samenlevingszaken van de gemeente Kollumerland. De delegatie van de tennisclub kon na afloop nog niet opgelucht ademhalen. De commissieleden gaven een verdeeld advies. De kwestie zal weer in de vergadering van B en W besproken worden.

Reeds in 1986 werden er pogingen ondernomen om een tennisvereniging op te richten in Westergeest. Toentertijd werd er ook gezocht naar een geschikte locatie voor het tennispark. Die werd gevonden op het huidige schopveldje achter de Woarven. De realisatie liep echter op een flop uit. Vermoedelijk waren de financiële consequenties voor de aspirant leden niet duidelijk geformuleerd, zodat er op de oprichtingsvergadering bijna geen mensen verschenen.

Enige sportvoorziening

In 1991 werden de plannen weer uit de ijskast gehaald. De club wil twee tennisbanen en een bescheiden kantine. Het huidige schopveld zal dan in kleine vorm blijven bestaan, de rest zal door de tennisvereniging worden gebruikt. De reden waarom de tennisclub nu denkt wel te kunnen slagen, zijn de volgende: zelfwerkzaamheid van de leden, de inzet van “de Oanset” voor bepaalde onderdelen en beter financiële uitwerking en presentatie van de plannen.

Er zijn inmiddels al verschillende geldelijke bronnen aangeboord, zoals obligaties, donaties, en een lokale hoofdsponsor . Maar dat is nog niet voldoende. De tennisvereniging vraagt voor realisatie van de plannen van de gemeente een drietal zaken: een eenmalige subsidie van ƒ 35.000,–, een lening van ƒ 40.000,– en het verkopen van het schopveld, dat eigendom is van de gemeente voor een symbolisch bedrag van ƒ 1,–. De begroting van de club is erop gebaseerd, dat de tennisvereniging zich zelf kan bedruipen. Bovendien verwacht Foestrum, dat in de zomermaanden campinggasten gebruik zullen maken van de tennisbanen, zodat banenverhuur ook nog geld in het laadje brengt. “Het hebben van een tennisbaan in Westergeest is niet alleen belangrijk voor de sportieve ontspanning, maar ook voor de leefbaarheid in ons dorp. Aangezien er geen enkele sportvoorziening in het dorp aanwezig is, waaraan zowel jong als oud man of vrouw kan deelnemen” aldus een schrijven van de stichting realisatie tennisbanen Westergeest.

Integrale planning.
Het college ziet wel wat in de plannen, maar wil zich houden aan de integrale plannen, die voor 1992 is vastgesteld”, zo sprak voorzitter H. Spijkstra gisteren. Die integrale planning is in mei door de raad vastgesteld en daarin stond een tennispark voor Westergeest niet opgenomen. Wethouder Spijkstra vond, dat die beleidslijn van de raad gevolgd moest worden, oftewel niet afwijken van de integrale planning. Dat komt er op neer, dat B en W geen geld willen geven voor 1992. De heer J.G. Wijnsma ( PvdA) had begrip voor het standpunt van het college, maar vond toch, dat er in dit geval een uitzondering gemaakt moest worden. “Als je niet een keer kunt afstappen van de integrale planning, dan heb je helemaal geen speelruimte meer.

Maak in dit geval een uitzondering, het is de enige sportvoorziening in Westergeest. “Haal het geld dan uit de algemene reserves, zodat begin volgend jaar met het tennispark kan worden begonnen”.
B.Zijlstra (CDA) was een andere mening toegedaan. “Het moet betaalbaar blijven. Er is inmiddels al veel geld uit de reserves gehaald. En er komt nog meer op ons af”. De CDA-fractie stelde dan ook voor om geen geld voor 1992 beschikbaar te stellen tot mei volgend jaar, wanneer de integrale planning voor 1993 wordt besproken. T.Spoelstra ( RPF/SGP/GPV) gunde de vereniging het tennispark van harte, maar stelde wel dat de contributie omhoog geschroefd moest worden om het financiële plaatje rond te krijgen. Meer geld vragen van de leden en daardoor minder geld van de gemeente, was zijn stelling. Hij vond een contributie van een rijksdaalder per week aan de lage kant. “Daar koop je ook een pilsje voor”. Derhalve gaf de commissie een verdeeld advies, waarover het college zich nog nader zal beraden.

Aan de slag met vele vrijwilligers:

Op de foto: Oebele Bijlstra, Hein Adema, Durk Adema en Wim Oosterhuis

Op de foto: Wim Oosterhuis, Anneke Kerlien, Jan Bijlstra, Meindert Meijer, Henk de Vries, Jantsje Wiersma, Klaas Adema, Jacob de Bruin


Op de foto: Henk de Vries, Durk Adema, Jan Bijlstra, Hein Adema, Mient Wiersma, Jaap D. Adema


Adoptietoernooi
Achter v.l.n.r.: Ulbe de Jong, Wim Oosterhuis, Rinze Damstra, Anna Froukje oosterhuis, Jilles Bijlstra, Aafke van Assen, Jacob Bijlstra, Jan de Vries.

Middelste rij: Martha Nicolai, Martha van Assen, Alie de Jong, janneke van der Meer, Alie Damstra-renes, Pieb Jan bijlstra, Bartele Nicolai, Tjibbe Jan van Assen.
Voor: Fokelien Oosterhuis, Margriet Bijlstra, Aant Keizer